Insiderinformation: Avtal om försäljning av skogsegendomen i fonden UB Nordic Forest Fund II Kb

United Bankers Abp
INSIDERINFORMATION
4.3.2024 klockan 17.50

 

Insiderinformation: Avtal om försäljning av skogsegendomen i fonden UB Nordic Forest Fund II Kb som förvaltas av United Bankers har ingåtts med Munich Re Groups kapitalförvaltningsbolag MEAG

 

Munich Re Groups kapitalförvaltningsbolag MEAG köper för sin koncernkunds räkning skogsegendomen i United Bankers Abp:s fond UB Nordic Forest Fund II Kb omfattande totalt cirka 33 000 hektar. Affären genomförs i praktiken på så sätt att köparen förvärvar samtliga bolagsmannaandelar i fonden som har formen av kommanditbolag. MEAG förvaltar sedan tidigare stora skogsfastighetshelheter huvudsakligen i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.

 

Affären är villkorad av vissa sedvanliga villkor som avtalats i köpehandlingen. Affären slutförs uppskattningsvis den 8 mars 2024.

 

När affären slutförs betalar köparen till säljaren en total köpeskilling på cirka 166 miljoner euro för fonden. Affären bekräftar att omfattande skogsportföljer fortfarande är mycket attraktiva för stora institutionella investerare, framför allt på den etablerade skogsfastighetsmarknaden. Köpeskillingen betalas i kontanter. Utöver skogarnas värde har också de arrendeavtal för vindkraftverk som ingåtts med fondens fastigheter och som i framtiden genererar arrendeinkomster för köparen beaktats vid fastställandet av köpeskillingen. I och med affären realiseras en årlig avkastning (IRR) på 13,3 % för fondens investerare. Fondens ansvariga bolagsman, UB Nordic Forest Management Ltd, United Bankers Abp:s dotterbolag, redovisar för affären en avkastningsbaserad avgift på cirka 18 miljoner euro, varav över 10 miljoner euro upptas i United Bankers rörelsevinst för 2024.

 

UB Nordic Forest Fund II Kb är United Bankers i ordningen andra kapitalfond som investerar i skogsfastigheter. Fonden inledde sin verksamhet 2015 och fonden har 23 investerare.

 

”Finländsk skog erbjuder ett utmärkt sätt att sprida investeringarna på en tillgångsklass som erbjuder stabil avkastning oberoende av utvecklingen på finansmarknaden. Affären är ett led i MEAG:s strategi att utöka kundernas skogsinnehav till Finland, där köparen inte från tidigare äger skog. UB Nordic Forest Fund II Kb erbjuder köparen en omfattande och väl förvaltad skogsfastighetsportfölj, som tillsammans med ett långsiktigt skötselavtal som ingåtts med UPM-Kymmene Oyj säkerställer en professionell skötsel av skogsegendomen också i framtiden”, berättar verkställande direktören för UB Nordic Forest Management Ltd Jyri Hietala om bakgrunden till affären.

 

”Den aktuella affären visar att värderingsnivåerna på våra skogsfonder är måttliga i jämförelse med de avkastningskrav som stora investerare ställer på skogsinvesteringar. Affären är också ett bevis på effektiviteten i vår s.k. Buy and build-strategi. Intresset för skog som investeringsobjekt kommer att vara fortsatt stort tack vare såväl miljövärdena i välskötta skogar som den växande och mångsidigare användningen av virke”, säger verkställande direktören för United Bankers Abp Patrick Anderson.

 

Efter affären är United Bankers fortfarande Finlands fjärde största privata skogsägare genom sina skogsfonder. Arealen av de skogsfastigheter som ägs av fonder förvaltade av United Bankers utgör efter försäljningen av UB Nordic Forest Fund II Kb:s skogsegendom sammanlagt cirka 133 000 hektar. United Bankers fortsätter att investera i skog genom tre fonder: kapitalfonderna UB Nordic Forest Fund III Kb och UB Nordic Forest Fund IV Kb samt specialplaceringsfond UB Skog, varav de två senare är öppna för investerare.

 

Det slutliga slutförandet av affären meddelas separat.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp
E-post: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Telefon: +358 400 244 544, +358 9 25 380 236

 

Jyri Hietala, verkställande direktör, UB Nordic Forest Management Ltd
E-post: jyri.hietala@unitedbankers.fi
Telefon: +358 40 359 3566, +358 9 25 380 358

Investerarrelationer: ir@unitedbankers.fi

 

Kort om United Bankers:

 

United Bankers Abp är en finländsk expert på kapitalförvaltning och investeringsmarknader grundad 1986. Till United Bankers-koncernens affärsområden hör kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster. Inom affärsområdet kapitalförvaltning är koncernen specialiserad på investering i realtillgångar. United Bankers Abp ägs huvudsakligen av sina nyckelpersoner och koncernen sysselsätter 160 medarbetare (FTE) samt 31 ombud (31.12.2023). United Bankers-koncernens omsättning 2023 var 52,1 miljoner euro och den operativa rörelsevinsten 16,9 miljoner euro. Koncernens förvaltade tillgångar uppgår till cirka 4,6 miljarder euro (31.12.2023). United Bankers Abp:s aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd:s börslista. Koncernbolagen står under tillsyn av Finansinspektionen i Finland. Läs mer om United Bankers på adressen www.unitedbankers.fi.

 

DISTRIBUTION:
Nasdaq Helsinki
Centrala medier
www.unitedbankers.fi