Visselblåsning

Rapportera överträdelse eller misstänkt överträdelse inom UB (visselblåsning)


Rapportering via rapporteringskanalen

 

Det är viktigt för United Bankers (UB) att får vetskap om eventuella missförhållanden i vår verksamhet och vi tar därför emot rapporter via vår rapporteringskanal också av personer utanför UB. Den rapporterande personen åtnjuter skydd enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (nedan visselblåsarlagen) när vissa förutsättningar uppfylls. Vänligen använd rapporteringskanalen endast för att rapportera om mer allvarliga överträdelser av lagstiftning.
Anvisningar för inlämnande av kundrespons och kundklagomål »

 

Vad kan du rapportera?

 

Du kan rapportera en överträdelse eller misstänkt överträdelse inom UB exempelvis i anslutning till överträdelser eller missbruk av bestämmelser och föreskrifter eller policyer. Du kan också rapportera människorättsrisker och människorättsbrott som hänför sig till UB:s verksamhet eller investeringar. Notera att frågor som gäller anställningsförhållanden och arbetsrättsliga ärenden inte omfattas av tillämpningsområdet för visselblåsarlagen och den som rapporterar sådana överträdelser åtnjuter inte skydd enligt visselblåsarlagen. Du kan emellertid ändå göra en anmälan i anknytning till dessa frågor via denna kanal.


Rapporteringsförfaranden

 

Vår interna kanal har utformats så att inga identifieringsuppgifter samlas in om den person som gör anmälan. Du kan således välja att uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter eller rapportera anonymt. Den rapporterande personen får en länk och en PIN-kod, med vilken det är möjligt att kommunicera anonymt med den person som behandlar rapporten. Notera att du som rapporterande person trots anonymiteten i vissa situationer indirekt kan identifieras på grund av omständigheter i anslutning till det rapporterade fallet eller rapportens innehåll i övrigt.


Rapporterna behandlas opartiskt och oberoende av de personer som utsetts för uppgiften. UB kan dessutom anlita experter för att avgöra om anmälan stämmer samt från fall till fall utse andra personer att behandla ett enskilt fall tillsammans.


UB vidtar nödvändiga åtgärder för att bedöma riktigheten i rapporten samt för att vid behov ingripa i fråga om den rapporterade överträdelsen. En rapporterande person som lämnat sina kontaktuppgifter får en bekräftelse om att anmälan tagits emot och inom tre månader information om vilka åtgärder som vidtagits på grundval av rapporten.

 

Vid behandlingen av personuppgifter iakttas dataskyddsförordning (EU) 2016/679, lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) samt dataskyddslagen (1050/2018).


Förutsättningar för skydd för rapporterande personer enligt visselblåsarlagen

 

Förutsättningar för skydd enligt visselblåsarlagen:

• Överträdelsen har skett inom ett lagstiftningsområde som omfattas av tillämpningsområdet för visselblåsarlagen (t.ex. finansiella tjänster, produkter och marknader, förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, konsumentskydd) och överträdelsen är en sådan gärning eller försummelse som är straffbar, kan leda till en administrativ påföljd av straffkaraktär eller allvarligt kan äventyra uppnåendet av de mål av allmänt intresse som eftersträvas med lagstiftningen.

• Den rapporterande personen omfattas av visselblåsarlagens personkrets, dvs. har förvärvat information om överträdelser i eller i anslutning till sitt arbete (t.ex. som anställd i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller som självständig yrkesutövare).

• Den rapporterande personen har vid tidpunkten för rapporteringen grundad anledning att tro att informationen om en överträdelse är korrekt samt att informationen i fråga omfattas av visselblåsarlagens tillämpningsområde.

• Rapporteringen sker i första hand via organisationens interna rapporteringskanal, om det inte någon annanstans finns särskilda bestämmelser om att rapporteringen ska ske direkt till rapporteringskanalen för den myndighet som svarar för tillsynen över efterlevnaden av den lagstiftning och de föreskrifter som avses i visselblåsarlagen.

• Rapporteringen i stället för via organisationens interna rapporteringskanal sker via justitiekanslerämbetets centraliserade rapporteringskanal eller till en behörig myndighet endast, om organisationen inte har en intern rapporteringskanal eller den rapporterande personen inte har getts möjlighet att rapportera via organisationens interna rapporteringskanal, eller den rapporterande personen har grundad anledning att tro att åtgärder enligt visselblåsarlagen inte har vidtagits inom föreskriven tidsfrist, att det inte är möjligt att effektivt ingripa i överträdelsen på basis av en intern rapport eller att han eller hon riskerar att utsättas för repressalier på grund av rapporten.

• I fall av att information om överträdelser offentliggörs är förutsättningen att den rapporterande personen har grundad anledning att tro att myndigheten inte har börjat utreda rapportens riktighet inom tidsfristen enligt visselblåsarlagen eller han eller hon har grundad anledning att tro att överträdelsen kan utgöra en överhängande eller uppenbar fara för allmänintresset, han eller hon har grundad anledning att tro att rapportering till en myndighet kan utgöra en risk för att bli utsatt för repressalier eller att myndigheten är delaktig i överträdelsen eller att det på annat sätt är sannolikt att myndigheten inte på ett effektivt sätt kommer att ingripa i överträdelsen på grund av särskilda omständigheter i sammanhanget.


Rapportering genom justitiekanslerämbetets centraliserade rapporteringskanal

 

Du kan rapportera en överträdelse som skett inom UB via justitiekanslerämbetets centraliserade rapporteringskanal, om överträdelsen omfattas av visselblåsarlagens tillämpningsområde och övriga ovannämnda förutsättningar uppfylls. Notera att en förutsättning för skydd enligt visselblåsarlagen är att anmälan om en överträdelse i organisationens verksamhet i första hand görs via organisationens interna rapporteringskanal. Läs mer om rapportering via justitiekanslerämbetets centraliserade rapporteringskanal och förutsättningarna för skydd:
Justitiekanslern i Statsrådet - Hur rapporterar man? »

 

Hur rapporterar man – Anvisningar till dig som rapporterar »

 

Lämna in en rapport »