Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser

 

Vi integrerar hållbarhetsriskerna och beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna i vår investeringsverksamhet. Med hållbarhetsrisker avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Med huvudsakliga negativa konsekvenser avses eventuella direkta eller indirekta negativa konsekvenser för miljön, samhället eller sociala faktorer till följd av verksamheten hos våra investeringsobjekt.

Hållbarhetsriskerna och deras eventuella inverkan på investeringarnas avkastning integreras i våra investeringsbeslut i enlighet med vår policy för ansvarsfulla investeringar. Uppgifter om hållbarhetsrisker och konsekvenser inkluderas i investeringsbesluten inom varje tillgångsslag på det sätt som lämpar sig bäst för respektive tillgångsslag.

 

Våra allmänna principer för ansvarsfulla investeringar kompletteras inom vissa branscher med tillgångsspecifika hållbarhetsprinciper. I dessa beskrivs mer ingående hur vi identifierar och analyserar hållbarhetskonsekvenser och därmed relaterade indikatorer samt våra tillvägagångssätt i anslutning till dem.

 

United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar (United Bankers-koncernen) »

Information om klassificeringen av UB 360- och Uniikki-kapitalförvaltningsportföljerna enligt SFDR-förordningen »

Information om klassificeringen av PIO-kapitalförvaltningsportföljerna enligt SFDR-förordningen »

Policy för identifiering och beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringar »

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin »  

 

United Bankers tillämpar också separata principer för ägarstyrning som beskriver de ägarstyrningsmetoder som vi använder.

 

Principer för ägarstyrning för fonder förvaltade av UB Kapitalförvaltning Ab och UB Fondbolag Ab »

 

Vi integrerar hållbarhetsriskerna i våra investeringsbeslut bl.a. genom att analysera och följa upp tillvägagångssätten i de bolag som utgör investeringsobjekt när det gäller frågor relaterade till miljö, samhällsansvar och praxis för god styrning. Portföljförvaltarna utnyttjar bl.a. globala ESG-databaser och due diligence-analyser för att kartlägga investeringsobjektens hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser. Dessutom använder vi en exkluderingslista över de branscher som vi definierat som olämpliga investeringsobjekt ur hållbarhetsperspektiv. Vid analysen av huvudsakliga negativa konsekvenser tillämpar vi en riskbaserad approach och strävar i dataanalysen efter att identifiera de risker som eventuella huvudsakliga negativa konsekvenser innebär för miljö, samhälle och sociala faktorer.

 

I fråga om befintliga investeringsobjekt följer vi upp hållbarhetsriskerna och de huvudsakliga negativa konsekvenserna. Om betydande avvikelser noteras, är beroende på avvikelsens svårighetsgrad, natur och omfattning alternativen antingen direkt dialog med företagsledningen, påverkan via samarbete med andra investerare eller avyttring av investeringen. Dessutom förutsätter vi att våra investeringsobjekt iakttar principerna i det internationella initiativet för företagsansvar, FN:s Global Compact. Om vi konstaterar att ett företag som utgör investeringsobjekt bryter mot FN:s Global Compact-principer, analyserar vi situationen tillsammans med portföljförvaltaren, och därefter fattar styrgruppen för ansvarsfulla investeringar beslut om fortsatta åtgärder. 

 

Vi ger investeringsrådgivning om våra egna produkter och tjänster samt våra samarbetspartners produkter. Integreringen av hållbarhetsrisker och beaktandet av huvudsakliga negativa konsekvenser beskrivs ovan och mer ingående information finns i United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. I fråga om finansiella produkter som tillhandahålls av våra samarbetspartner ansvarar varje aktör för egen del för integreringen av hållbarhetsrisker och beaktandet av huvudsakliga negativa konsekvenser i enlighet med sina egna riktlinjer.

 

Från och med augusti 2022 ska företag som tillhandahåller investeringsrådgivning och kapitalförvaltning samt fondförsäkringar i samband med tillhandahållandet av investeringstjänster eller fondförsäkringar kartlägga kundernas preferenser avseende investeringarnas hållbarhet. Vi utreder i samband med lämplighetsbedömningen varje kunds hållbarhetspreferenser och mål när det gäller ansvarsfulla investeringar och rekommenderar våra kunder produkter som är förenliga med deras preferenser och hållbarhetsmål.

 

Hållbarhetsuppgifter för United Bankers investeringsprodukter enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar

 

FONDER

Sammanfattning av integreringen av hållbarhetsrisker och beaktandet av huvudsakliga negativa konsekvenser, främjandet av hållbarhetsfaktorer och hållbara investeringar i UB:s fonder:

 

 

* Fonden har förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt
** The United Nations Global Compact, The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, The Universal Declaration of Human Rights, The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, The ILO conventions on core labour standards, The Rio Declaration on Environment and Development, The UN Convention on Corruption och The Convention on Cluster Munitions

 

De fondspecifika uppgifterna om United Bankers fonder enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under länkarna nedan på sidorna för respektive fond.

 

En samlad förteckning över fonderna finns på sidan Fonder / Välj fond »


Specialplaceringsfund UB Skog »
Specialplaceringsfund UB Nordiska Fastigheter »

 

UB Asien Fastighetsaktie »    
UB EM Infra »
UB Europa Fastighetsaktie »
UB Global Fastighetsaktie »
UB Infra »
UB Nordamerika Fastighetsaktie »

 

Integrering av hållbarhetsrisker i koncernens ersättningspolicyer

 

Ett bärande mål i United Bankers ersättningspolicy är att främja hållbarhetsfrågor och i dem beaktas också hållbarhetsriskerna. I koncernens olika ersättningsmodeller ingår som ett kvalitativt kriterium för rörliga ersättningar uppfyllandet av fastställda hållbarhetsmål och detta bedöms som en del av ersättningsmottagarens personliga prestationer.

 

Om inget annat anges gäller informationen på denna sida följande företag inom United Bankers-koncernen: United Bankers Abp, UB Kapitalförvaltning Ab, UB Fondbolag Ab, UB Nordic Forest Management Ab och UB Bankirfirma Ab.

 

Det material och den information som presenteras i denna rapport baserar sig på källor som United Bankers-koncernen betraktar som tillförlitliga och på koncernens egna uppskattningar. Det utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och United Bankers-koncernen kan ändra sin ståndpunkt utan separat meddelande. United Bankers-koncernen eller dess samarbetspartner eller anställda ansvarar inte för eventuella skador till följd av användningen av rapporten.