Ansvarsfulla investeringar

Vi på United Bankers vill erbjuda våra kunder möjlighet att göra ansvarsfulla och lönsamma investeringar samt utöka kundernas förmögenhet på ett hållbart sätt. Målet med investeringsverksamheten är att med den risknivå som kunderna valt uppnå bästa möjliga avkastning på såväl lång som kort sikt.


Hållbarheten inverkar på bolagens möjligheter till framgång och integreringen av hållbarhetsaspekten förbättrar också investeringarnas förväntade avkastning. Vi tror att iakttagandet av hållbarhetsfrågor vid sidan av ekonomiska nyckeltal ökar kunskapen om investeringsobjektet och dess risker och möjligheter på ett bredare plan.

 

 

 

Hållbarhet innebär hantering av risker men också främjande av positiv utveckling. Investeringarnas positiva effekter är en följd av vad företagen gör och hur ansvarsfullt de agerar. Vårt mål är att på lång sikt minska de negativa klimatkonsekvenserna av våra investeringar och öka investeringarnas positiva effekter på miljön och samhället.

 

Hållbarheten har integrerats i vår investeringsverksamhet och vi tar i investeringsbesluten hänsyn till hur miljö- och samhällsansvaret samt praxis för god styrning uppfylls i investeringsobjekten och hur de främjar hållbarhetsmålen. Vi berättar gärna om hållbarheten i våra investeringar och strävar efter att beakta kundernas önskemål i anslutning till hållbarhet.

 

 

 

Hållbarhetsaspekterna en del av vår investeringsverksamhet

 

Vi har integrerat hållbarhetsaspekterna i vår investeringsverksamhet. Vi beaktar dessa aspekter i portföljförvaltningen såväl i fonderna och den diskretionära kapitalförvaltningen som i de övriga investeringsprodukter som vi tillhandahåller (med undantag av indexbaserade produkter). Integreringen av hållbarhetsaspekterna som en del av United Bankers produkter och tjänster utgör enligt vår syn en väsentlig del av koncernens övergripande riskhantering. Vid valet av investeringsobjekt beaktas hållbarheten innan investeringsbeslutet fattas. Under investeringen följer vi upp hur hållbarheten uppfylls och det rapporteras regelbundet till investerarna.

 

Ansvarsfulla investeringar i United Bankers

 

Policyn för ansvarsfulla investeringar styr vår investeringsverksamhet. I policyn definieras tillvägagångssätten för ansvarsfull investering.

 

POLICY FÖR ANSVARSFULLA INVESTERINGAR

Uteslutning är en av de metoder för ansvarsfull investering som vi använder. Vi har från våra investeringsobjekt uteslutit sådana bolag som är delaktiga i tillverkning och försäljning av kontroversiella vapen (landminor, klusterbomber, utarmat uran samt biologiska och kemiska vapen) och bolag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapenprogram. Vi investerar inte heller i tobak, vapen (exkl. försvarsindustri), stenkolsproduktion, hasardspel eller vuxenunderhållning.

ESG-INTEGRATION I INVESTERINGARNA

Som en del av investeringsbesluten analyserar vi investeringsobjekten ur hållbarhetsperspektiv. Målet är att identifiera investeringsobjektets relevanta hållbarhetsrisker vad gäller miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning som kan inverka på investeringen. Samtidigt bedömer vi hur investeringsobjektet främjar United Bankers allmänna och t.ex. fondspecifika hållbarhetsmål. På detta sätt säkerställer vi att investeringsobjektet är förenligt med United Bankers hållbarhetsprinciper och eventuella fond- eller produktspecifika hållbarhetskriterier.

INFLYTANDE OCH AKTIVT ÄGARSKAP

Inflytande är en del av en ansvarsfull investeringsverksamhet och stöder investeringsstrategins genomförande genom att fästa uppmärksamhet vid frågor relaterade till investeringsobjektens miljö, samhälle och praxis för god styrning. De metoder som vi tillämpar är utövande av rösträtt på bolagsstämmor, direkt bolagspåverkan, samverkan med investerare, intressentsamarbete och offentlig debatt.

VERKNINGSFULLHET OCH RAPPORTERING

Vårt mål är att på lång sikt minska de negativa klimatkonsekvenserna av våra investeringar och öka investeringarnas positiva effekter på miljö, samhälle och praxis för god styrning (ESG-faktorerna). För att bedöma hur dessa mål framskrider sammanställer vi årligen en hållbarhetsrapport om vår investeringsverksamhet. Dessutom rapporterar vi regelbundet om fondernas hållbarhetsverksamhet i fondernas regelbundna översikter. Därtill rapporterar vi årligen till UN PRI om vår verksamhet.

 

Vi förmedlar också tredjepartsprodukter. Vi följer regelbundet upp hur hållbarhetsprinciperna iakttas i fråga om våra största fondsamarbetspartner. Centrala faktorer som följs upp är exempelvis att samarbetspartnerna förbundit sig till UN PRI:s principer och att hållbarhetsfrågorna beaktas i processen för valet av investeringar.

 

Vi strävar efter att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som så bra som möjligt motsvarar deras behov också ur hållbarhetssynvinkel. Vi utreder i framtiden vid tillhandahållandet av investeringsrådgivning och fondförsäkringar varje kunds hållbarhetspreferenser och mål när det gäller ansvarsfulla investeringar och rekommenderar våra kunder produkter som motsvarar deras hållbarhetspreferenser och hållbarhetsmål.

 

 

Om inget annat anges gäller informationen på denna sida följande företag inom United Bankers-koncernen: United Bankers Abp, UB Kapitalförvaltning Ab, UB Fondbolag Ab, UB Nordic Forest Management Ab och UB Bankirfirma Ab.

 

Det material och den information som presenteras i denna rapport baserar sig på källor som United Bankers-koncernen betraktar som tillförlitliga och på koncernens egna uppskattningar. Det utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och United Bankers-koncernen kan ändra sin ståndpunkt utan separat meddelande. United Bankers-koncernen eller dess samarbetspartner eller anställda ansvarar inte för eventuella skador till följd av användningen av rapporten.