United Bankers Abp:s resultat 2018: EBITDA ökade med 40 procent jämfört med förra året

18.02.2019
United Bankers

 

United Bankers Abp januari – december 2018 i korthet

 

Siffrorna baserar sig på oreviderat koncernbokslut.

 

• Koncernens omsättning (intäkter från investeringstjänster) var under perioden 33,7 miljoner euro (25,0 miljoner euro 1–12/2017), tillväxt 34,5 %.
• Koncernens EBITDA var under perioden 7,3 miljoner euro (52 miljoner euro 1–12/2017), tillväxt 39,6 %.
• Koncernens rörelsevinst var under perioden 4,1 miljoner euro (3,6 miljoner euro 1–12/2017), tillväxt 13,0 %.
• Koncernens vinst under perioden var 2,9 miljoner euro (2,3 miljoner euro 1–12/2017), tillväxt 25,1%
• Resultat per aktie var 0,31 euro (0,30 euro 1–12/2017, jämförelsetalet är korrigerat för split)
• United Bankers Abp ger i denna bokslutskommuniké för första gången segmentspecifik information av provisionsintäkter. De nya segmenten är kapitalförvaltnings – och kapitalmarknadsverksamhet.
• Kapitalförvaltningens nettointäkter ökade under räkenskapsåret 2018 till 20,8 miljoner euro (14,4 milj. euro), tillväxt 44,4% jämfört med föregående år.
• Den 30 januari 2018 godkände Finansinspektionen företagsförvärvet där United Bankers köpte hela aktiestocken i Suomen Pankkiiriliike Oy (UB Bankirfirma Ab). Integrationsprocessen framskred under året som planerat och de årliga kostnadssynergierna är över 0,5 miljoner euro. Dessutom uppnådde man fler synergier inom försäljningen.
• UB Capital AB bestämde 21.6.2018 att sälja sitt svenska dotterbolag. UB Bankirfirma sålde sin del av fondbolaget Dividend House Ab 22.2.2018. Av försäljningarna har noterats en vinst på 0,8 miljoner euro. Omsättningens minskning, som uppstått i och med försäljningen av UB Capital Sweden, är medräknad.
• Det förvaltade kapitalet uppgick i slutet av perioden till 2,9 miljarder euro (2,3 mrd. euro 31.12.2017), tillväxt 27,1 %. Talet för 2018 inkluderar UB Bankirfirma Ab:s förvaltade kapital, överlappningar har beaktats.
• Antalet kunder i slutet av perioden uppgick till ca 14 100 (ca 7 700 kunder 31.12.2017). Siffran för 2018 innehåller också UB Bankirfirma Ab:s kunder och siffran kan innehålla överlappningar.
• United Bankers – koncernens tillväxtförutsättningar inom kapitalförvaltningsverksamheten är goda, trots marknadssituationens försämring. Detta möjliggör en fortsatt ekonomisk tillväxt 2019.
• Styrelsen föreslår en utdelning på 0,41 euro (0,40). Som dividend ur vinstmedlen utbetalas 0,21 euro och ur fonden för fritt eget kapital betalas 0,20 euro som återbäring av eget kapital.

 

Juli-december 2018 kortfattat

 

• Koncernens omsättning under årets andra halva var 15,7 miljoner euro (13,5 milj. euro 7 –
12/2017), tillväxt 16,6%.
• Koncernens EBITDA var under årets andra halva 2,9 miljoner euro (3,2 milj. euro 7 – 12/2017) minskning 8,1%
• Koncernens rörelsevinst var 1,1 miljoner euro (2,3 milj. euro 7 – 12/2017) minskning 51,8%
• Resultat per aktie var 0,08 euro (0,19 euro 7 – 12/2017, korrigerat för split)

 

Oron över de kommande tillväxtutsikterna ökade under årets andra halva och aktiekurserna sjönk rejält under årets sista månader. Osäkerheten inverkade negativt på koncernens försäljning av kapitalförvaltningsprodukter – och tjänster. Även fonderna led av den svaga marknadsmiljön. United Bankers verksamhet utvecklades ändå tillfredsställande, trots en svår marknadssituation.

 

United Bankers totala förvaltade kapital ökade under det andra halvåret, speciellt förvaltat kapital inom fonderna och annat förvaltat kapital som genererar kontinuerliga kassaströmmar. Detta berodde speciellt på realegendomsfondernas tillväxt.
Bolaget köpte under slutet av året KJK Capital Abs kapitalförvaltningsverksamhet. Avsikten med köpet är att enligt United Bankers strategiska mål öka de tjänsters andel inom kapitalförvaltningsverksamheten som genererar kontinuerliga kassaflöden.
Under slutet av året fortsatte United Bankers satsa på produkter inom realegendom. I november grundade United Bankers UB Finska Fastigheter – fonden. I december slöt United Bankers ett avtal om att skaffa över 21 000 hektar skogsfastigheter till skogsfonderna av UPM och knöt samtidigt ett viktigt samarbetsavtal med UPM. I samband med skogsaffären grundades United Bankers fjärde skogsfond – UB Nordic Forest Fund III Ky. Skogsaffären var viktig eftersom att intresset av att investera i skog växer och skogsfonderna söker kontinuerligt efter investeringsobjekt som uppfyller avkastningskravet.

Nyckeltal


*Den procentuella förändringen har beräknats från de ursprungliga siffrorna.
**Jämförelsetalen korrigerade för split.
***Siffrorna är inte jämförbara. Siffrorna inkluderar UB Bankirfirma Ab:s förvaltade kapital och antal kunder.

 

Verkställande direktör Patrick Anderson

 

År 2018 präglades i synnerhet av oroligheterna på finansmarknaden och den redan länge fortsatta konsolideringen i vår bransch. Oberoende av de utmaningar som existerar i vår bransch hade United Bankers – koncernens omsättning en tillväxt på cirka en tredjedel i jämförelse med förra året och var 33,7 miljoner euro. Vår EBITDA växte med 39,6 procent och var 7,3 miljoner euro och vårt rörelseresultat ökade 13,0 procent till 4,1 miljoner euro. Vi publicerar i denna bokslutskommuniké för första gången våra provisionsintäkter enligt segment. I kapitalförvaltningssegmentet ökade provisionsintäkterna med 44 procent och i kapitalmarknadssegmentet med 8 procent jämfört med föregående år. Med de nya segmentindelningarna försöker vi öka på transparensen i vår verksamhet samt framhäva vår vilja att koncentrera oss på kapitalförvaltningens tillväxt och utveckling.

 

Vårt förvaltade kapital ökade till 2,9 miljarder euro 2018 och ligger nu på rekordnivå. Kvaliteten på koncernens förvaltade kapital har även förbättrats i och med den proportionella tillväxten i de produkter som producerar kontinuerliga kassaströmmar. Detta har helt klart minskat vår verksamhets känslighet för svängningar på marknaden. Vårt mål är att öka de produkters andel som genererar kontinuerliga kassaströmmar, speciellt skogs- och fastighetsfondernas andel.
United Bankers är expert inom kapitalförvaltning och på placeringsmarknaden. Som fundament i vår kapitalförvaltning fungerar våra realegendomsfonder varav UB Nordiska Fastigheter, UB Skog och den nya UB EM Frontier Real Assets samlade mest nettoteckningar under 2018, sammanlagt 118,8 miljoner euro. Enligt den fondrapport som Finlands investeringsundersökning publicerar placerar vi oss med våra nettoteckningar för 2018 bland topp tre av de inhemska fondbolagen. Dessutom presterade många av våra fonder bra trots det svåra marknadsläget och placerade sig i toppskiktet i sina jämförelsegrupper 2018.

 

Vi vill aktivt utveckla våra realegendomsfonders utbud och vi grundade tre nya fonder under året i denna kategori. För vår växande skogsfondsverksamhets del var avtalet med UPM om en skogsfastighetsaffär särskilt viktig. I och med köpet växte vår skogsegendom till 110 000 hektar.
Bolaget vidtog även åtgärder under året för att effektivisera distributionen. I början av året bekräftades det största företagsförvärvet i UB:s historia i och med köpet av UB Bankirfirma Ab. Köpet förstärkte distributionskapaciteten av UB:s produkter märkbart och ökade vårt fondkapital avsevärt. Även de uppnådda kostandssynergierna i och med integrationen av UB Bankirfirma överträffade våra förväntningar och vi förväntar oss att uppnå ytterligare kostandssynergier under 2019. Också försäljningssynergierna förväntas öka. I juli förstärkte vi vår kapitalförvaltningsverksamhet med köpet av KJK Capitals kapitalförvaltningsfunktion.

 

År 2019 kommer vi fokusera på att finslipa vår organisations effektivitet. Jag vill tacka alla United Bankers kunder, aktieägare samt hela personalen för 2018. Året har varit händelserikt, fullt med betydelsefulla händelser för vårt bolag. Dessa kommer även reflektera år 2019. Vårt arbete fortsätter mot att bli Nordens ledande företag inom kapitalförvaltning.

 

Koncernens omsättning och resultatutveckling 2018

 

United Bankers – koncernens omsättning ökade med 34,5 procent till 33,7 miljoner euro (25,0 milj. euro) 2018. EBITDA, alltså koncernens resultat före avskrivningar, ökade med 39,6 procent jämfört med föregående år och var 7,3 miljoner euro (5,2 milj. euro). Rörelseresultatet var 4,1 miljoner euro (3,6 milj. euro), en tillväxt på 13,0 procent i jämförelse med föregående år. United Bankers personal uppgick till 130 personer 31.12.2018 (98 personer 31.12.2017). UB Bankirfirmas omsättning var 7,2 miljoner euro år 2018 och EBITDA låg på 0,8 miljoner euro. UB Bankirfirmas förvaltade kapital var 645 miljoner euro den 31.12.2018. UB Bankirfirmas integration har fortlöpt som planerat.

 

Framtidsutsikter

 

United Bankers lyckade strategiska företagsarrangemang har stärkt distributionen för koncernens produkter. Integrationen med UB Bankirfirma kommer under 2019 att fokusera på systemintegration samt att förena organisationens processer. Både kostnads- och försäljningssynergierna förväntas öka under året. United Bankers – koncernen tror på att de fonders kapital som genererar kontinuerliga kassaströmmar, fortsätter att växa detta år. Koncernens kapitalförvaltningsverksamhets tillväxtmöjligheter är trots marknadsläget goda. United Bankers uppskattar att den jämförbara lönsamheten kommer förbättras jämfört med föregående år.


För ytterligare information:

Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp
Email: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Telefon: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers Abp:s godkända rådgivare är Oaklins Merasco Ab, telefon: 09 6129 670.

 

United Bankers i korthet:

 

United Bankers Abp är en finländsk koncern, grundad 1986, som är expert på kapitalförvaltning och investeringsmarknaden. Till United Bankers verksamhetsområden hör kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster. Inom kapitalförvaltning är företaget specialiserad inom realtillgångsplacering. United Bankers Abp är huvudsakligen ägt av sina nyckelpersoner och i koncernen jobbar 130 anställda (FTE) och 34 ombud (2018). United Bankers – koncernens omsättning 2018 var 33,7 miljoner euro och rörelseresultatet 4,1 miljoner euro. Koncernens förvaltade kapital är cirka 2,9 miljarder euro (2018). United Bankers Abp har varit listad på First North Finland – marknadsplatsen sedan november 2014. Finansinspektionen övervakar koncernens verksamhet. Bekanta dig närmare med United Bankers – koncernen på www.unitedbankers.fi